كه مازندران شهر ما ياد باد                              هميشه بر و بومش آباد باد
 كه آبادگــــردان مازنــــدران                              بود همت و سعي كارآفران 

اين مركز تحت نظارت معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه فعالیت می کند و مجری سیاستها، برنامه ها و مصوبات کمیته کارآفرینی می باشد.

 


 


ساختار و وظایف مرکز کارآفرینی :


ساختار مرکز کارآفرینی: مدير مرکز کارآفرینی دانشگاه، كارشناس مركزكارآفريني است که با حکم معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه منصوب می شود.
 اعضای مرکز کارآفرینی دانشگاه شامل تعدادی از دانشجویان، دانش آموختگان و مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه است که با نظر کمیته کارآفرینی تعیین می گردد.
 وظایف و اختیارات مرکز کارآفرینی :

 - تهیه برنامه های ترویجی، آموزشی و پژوهشی با همکاری و همفکری اعضای هیئت علمی
   و صاحبنظران آشنا با موضوع کارآفرینی و ارائه به کمیته کارآفرینی برای تصویب.

 - برگزاری کلاسها، سمینارها و کارگاههای آموزشی و تخصصی.

 -
مدیریت و پیگیری طرحهای پژوهشی مصوب کمیته کارآفرینی در مرکز یا خارج از آن .

 - اجرای کلیه مصوبات کمیته کارآفرینی دانشگاه.
 - شناسایی و معرفی کارآفرینان برگزیده سال دانشگاه به کمیته کارآفرین .